Dinen Nikah Nedir Nikahın Hükmü Nedir?

  Kategori: Kadin_ilmihal / nikah / Dini Bilgiler Yayınlanma Tarihi: 2-05-2017, 11:35 Hata?
  • Beğen
  • 0
  Dinen Nikah Nedir Nikahın Hükmü Nedir?

   NİKÂH ve HÜKÜMLERİ
   ''Bir kadınla sadece güzelliği sebebiyle evlenmeyin; güzelliği onu şımartıp kötü duruma düşürebilir. Bir kadınla malı için de evlenmeyin; malı onu azdırabilir. Bir kadın ile ancak dinine bağlı güzel ahlâk sahibi olduğu için evlenin.''
   Hadis: İbn Mâce, Nikâh, 6; Taberânî, el-Kebîr, 18/38-39; Bezzâr, Müsned, nr.1405, Heysemî, ez-Zevâid, 4/255.
   ''Dindarlığından ve güvenilir olduğundan emin olduğunuz bir erkek (evlenmek için) size geldiğinde onu evlendirin. Eğer böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat ortaya çıkar.''
   Hadis: Tirmizî, Nikâh, 3; İbn Mâce, Nikâh, 46.
    NİKÂH
   Nikâh Nedir?
   Nikâh, helâl ile haramı birbirinden ayıran kutsal bir akidtir.
   Nikâh, kadın ile erkeği birbirine helâl eden bir işlemdir.
   Nikâh, ilâhî bir izindir, onunla yüce Yaratıcı'nın koruma altına aldığı yasak bölgeye girilir, yasak kalkar, haram iş helâl olur.
   Nikâh, cimâyı zinadan ayıran ince bir çizgidir. Onunla yuva kurulur, eşler ayıplanmaktan kurtulur, aile âfetten korunur.
   Nikâh, ilk insanla birlikte bütün insanlığa yüklenen en büyük bir emanettir.  
   Nikâh, bütün peygamberlerin ümmetlerine öğrettiği ilâhî bir vazifedir.  
   Nikâh, insan cemiyetini hayvan topluluğundan ayıran bir alâmettir.  
   Nikâh, insanlığın farkı, aklın gereği, aşkın edebi ve iffetin isbatıdır.
   Nikâhın büyük kerametleri vardır.  
   Nikâhsız olarak yapılan haram ilişki, insanı ateşe götürürken, aynı iş nikâhla yapılınca hayır olur, nur çeker, sevap kazandırır, cennete girmeye sebep olur.  
   Haram ilişkiye Allah, melekler ve müminler lânet ederken, nikâh ile gerdeğe girenlere yüce Allah rahmet, melekler istiğfar, müminler de hayır dua etmektedir.
   Haram ilişkinin cezası gazap, azap ve dayak iken; aynı iş nikâhla olunca, tebrik edilmekte, alkış tutulmakta ve adayların üzerine güller atılmaktadır.
   İşte bu nikâh bütün hak dinlerin emridir.112
   Rahmet Peygamberimiz'in (s.a.v) buyurduğu gibi: İki sevgiliyi nikâh gibi birbirine bağlayan ve kaynaştıran hiçbir şey yoktur.''113 Yüce Allah kadını kocası için, kocayı da hanımı için birer elbise yapmıştır. Bu elbise nikâhla giyilir.
   Şuna da dikkat edilmeli. Nikâhta keramet vardır diye, birbirini yeterince tanımayan, rûhen hiç ısınmayan, fizikî olarak sevmeyen, fıtratları uyuşmayan, hedefleri farklı olan iki genci zorla evlendirmek doğru değildir. Nikâhta inceleme, istişare ve izin gereklidir. Yoksa keramet değil sevgiye ihanet olur.  
   Evlilik, Kur'an ve Sünnet'te emredilmiştir. Bütün İslâm âlimleri evlenmenin ilâhî bir emir olduğu konusunda görüş birliği içindedir.  
   Evlilik ilâhî bir kanundur. Fıtrattan gelen bir ihtiyaçtır. İnsanlık binasının temelidir. Bunun için Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulur:
   ''Aranızdaki bekârları evlendiriniz.''114
   Bu âyet, bekârları evlendirme işini önce aile reislerine yüklemektedir. Ailenin reisi yoksa gençlerin amca dayı gibi diğer velileri, akraba çevresi, yakınları ve cemiyet bu işi üstlenmelidir.
   Resûlullah (s.a.v), aile reislerine, evlenme zamanı gelen çocukların evlendirmelerini ve özellikle kız çocuklarında acele etmelerini tavsiye etmektedir. Uyarısı şöyledir:
   ''Ey Ali! Üç şeyi geciktirme: Vakti gelmiş namazı. Hazırlanmış cenazeyi. Dengini ve münasibini bulduğun genç kızın evliliğini.''115
   Diğer âyette şöyle buyrulur:
   ''Kadınlardan size helâl olup hoşunuza gidenleri nikâhlayınız.''116
   Evlilik, bütün peygamberlerin ortak sünnetidir. Bu konuda Resûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
   ''Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Hayâlı olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak (ağız temizliği) ve evlenmek.''117
   Bu konuda pek çok emir ve teşvik vardır. Bunlardan birinde Resûlullah (s.a.v) Efendimiz, şöyle buyurmuştur:  
   ''Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin; çünkü evlilik gözü ve ırzı harama karşı daha fazla koruyucudur.''118
   Bu hadis, sadece bekâr erkeklere değil, aynı zamanda bekâr kadınlara da evlenmeyi tavsiye etmektedir.
   İffetini korumak, haramdan korunmak ve terbiye olmak için nikâh kıyıp evlenen bir kimseye yüce Allah'ın özel yardım vaadi vardır. Allah Resûlü (s.a.v) evliliğin masrafından ve yükünden korkan fakir gençlere şu müjdeyi vermiştir:
   ''Üç kimse var ki onlara yardım etmeyi yüce Allah kendisi için bir borç kabul etmiştir. Bunlar şunlardır:
   1. Allah yolunda cihada çıkan kimse.
   2. İffet ve namusunu korumak için evlenen kimse.
   3. Borcunu ödeyip kendisini kurtarmak için efendisiyle anlaşma yapan kimse.''119
   112-İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, 3/5; Zühaylî, el-Fıkhü'l-İslâmî, 7/29.
   113-İbn Mâce, Nikâh, 1.
   114-Nûr 24/32.
   115-Hâkim, Müstedrek, 2/162-163.
   116-Nisâ  4/3.
   117-Tirmizî, Nikâh, 1 (nr. 1000).
   118-Buhârî, Savm, 10; Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1.
   119-Tirmizî, Cihâd, 20; İbn Mâce, Itk, 3; Ahmed, Müsned, 2/251; Hâkim, Müstedrek, 2/160.  
   NİKÂHIN GEREKTİRDİĞİ HAKLAR ve SORUMLULUKLAR
   Dinen geçerli bir nikâh akdi yapıldıktan sonra eşler bazı haklara sahip olurlar; ayrıca her iki tarafın birtakım yükümlülükleri de başlar. Bunlar şunlardır:
   1. Mehir
   Nikâh ile koca karısına mehir vermekle yükümlü olur.  
   Mehir, nikâhta evet diyen kadına koca tarafından verilen bir maldır. Bunu vermek farzdır. Miktarı değil verilmesi önemlidir. En azı 10 dirhemdir. Bu da günümüz hesabıyla yaklaşık 30 gr. gümüş veya onun değeri paradır. En çoğu için bir sınır yoktur. Kocanın, mehir olmaya müsait olan ve gönül hoşluğu ile verebileceği her şey geçerlidir.  
   Mehir olarak verilen şey nakid para olabileceği gibi, değerli bir eşya, mal ve mülk de olabilir. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
   ''Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin.''120
   Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) evlenmek üzere olan bir erkeğe evleneceği kadına mehir vermesini emrederek şöyle buyurmuştur:
   ''Demirden bir yüzük de olsa ona ver.''121
   Mehir nikâh kıyılırken belirtilmemiş ve hiç konuşulmamış da olsa, kadın onu hak eder. Mehir vermek kocaya vazife olur. Mehir konusunda aşağıda biraz daha geniş bilgi verilecektir.  
   120-Nisâ, 4/4.
   121-Buhârî, Nikâh, 41 (nr. 4740).
   2. Nafaka
   Nikâh akdiyle koca, karısının geçimini temin etmekle yükümlü olur. Kadının nafakasını temin etmenin, kocanın yükümlülükleri arasında olduğu, Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle ifade edilmektedir:
   ''Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir.''122
   Şu âyet de nafakanın ölçüsünü vermektedir:
   ''Zengin olan durumuna göre ailesinin nafakasını versin. Eli dar olan fakir de Allah'ın kendisine verdiği ölçüde ailesinin ihtiyaçlarını görsün. Allah herkesi ancak verdiği kadarıyla mükellef tutar. Bilin ki Allah, her güçlükten sonra bir kolaylık yaratır.''123
   Kadının kocası üzerindeki haklarının neler olduğunu soran bir kişiye Peygamberimiz (s.a.v
  Mürşid
  Google+'da paylaş!

  Örtünme Emanettir

   Örtünme Emanettir   Her farz gibi örtü de yüce Allah'ın bir emanetidir. Kadın ve erkeğe örtüyü yüce Allah emanet etmiştir. Onu koruyanı Allah dünyada fitneden, âhirette ateşten korur....

  Örtünmedeki amaç nedir?

   Örtünmedeki amaç nedir? Örtünmeden maksat edeptir. Edebin hedefi insanı terbiye etmek ve ona şeref vermektir. Örtü ve edep içindeki insan sürekli ibadet halindedir, rahmet altındadır; kulluk yapmaktadır ve sevap almaktadır....

  Niçin Dindar Bir Eş Seçmeli?

   Niçin Dindar  Bir Eş Seçmeli?   Din yüce Allah'ın terbiyesidir. Bu terbiyeden payını almayan kimsenin malı ve güzelliği mutluluk için yetmez. Hatta çoğu zaman mal ve güzellik âfet sebebi olur....

  Evlenilecek Erkekte Aranacak Özellikler

  Evlenilecek Erkekte Aranacak Özellikler   Kadında olduğu gibi evlenecek erkeklerde de aranacak özellikler, huylar ve hasletler vardır. Damat adayını önce aile reisi ve çevresi tanımalı, onun ahlâk, fıtrat, sıhhat ve iş...

  Aile Zahmetindeki Rahmet

   Aile Zahmetindeki Rahmet   Allah için yapılan bir evlilikte her şey rahmet ve sevap sebebi olur. Aile, Allah'ın emanetidir. Bu emaneti taşırken çekilen zahmetler boşa gitmez....

  Evliliğin Kalp Hayatına Faydası

   Evliliğin Kalp Hayatına Faydası  ...

  Eş Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar Neler Olmalıdır?

   Eş Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar   Neler Olmalıdır?   Kadın erkek için hayat arkadaşıdır. Bu arkadaşlık yan yana olmak değil, iç içe bulunmaktır. Eğer bu beraberliğin tatlı, kalıcı ve faydalı olması...

  Evlenmenin Hükmü Nedir?

   Evlenmenin Hükmü Nedir? Evleneceklerin durumlarına göre evlenmenin hükmü farz, vâcip, sünnet, haram ve mekruh olmak üzere beş kısma ayrılır:  ...

  Evlilikle kurulan yuvanın asıl amacı,

   Evlilikle kurulan yuvanın asıl amacı, Evlilikle kurulan yuvanın asıl amacı, ilâhî emre uyarak kulluk yapmaktır. Bu işin hedefi, yuva yükünü çekerek ve edebini koruyarak Allah rızâsına ermektir.  ...

  Kadının Yaratılışı

   Kadının Yaratılışı   Yeryüzünde yaratılan ilk kadın -Allah'ın selâmı üzerine olsun- Hz. Havva validemizdir. Hz. Havva, Hz. Âdem'in sol kaburga kemiğinden yaratılmış ve kendisine zevce olarak takdim edilmiştir....

  ×

  Bilgilendirme

  Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.
-->

Sitemizde Yayınlanan İçerikle ilgili Telif Hakkı İhlali Olduğunu Düşünürseniz. Hak Sahibinin Talebi Doğrultusunda Konu Yayından Kaldırılacaktır.
Etiket Bulutu


«    Aralık 2023    »
PtSaÇaPrCuCtPz
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır.Yasev Life, yasevlife@yandex.com