NİKÂHIN GEREKTİRDİĞİ HAKLAR ve SORUMLULUKLAR NELERDİR?

  Kategori: Kadin_ilmihal / ievlilik / nikah / Dini Bilgiler Yayınlanma Tarihi: 2-05-2017, 11:50 Hata?
  • Beğen
  • 3
  NİKÂHIN GEREKTİRDİĞİ HAKLAR ve SORUMLULUKLAR  NELERDİR?
   Dinen geçerli bir nikâh akdi yapıldıktan sonra eşler bazı haklara sahip olurlar; ayrıca her iki tarafın birtakım yükümlülükleri de başlar. Bunlar şunlardır:
     1. Mehir
   Nikâh ile koca karısına mehir vermekle yükümlü olur.  
   Mehir, nikâhta evet diyen kadına koca tarafından verilen bir maldır. Bunu vermek farzdır. Miktarı değil verilmesi önemlidir. En azı 10 dirhemdir. Bu da günümüz hesabıyla yaklaşık 30 gr. gümüş veya onun değeri paradır. En çoğu için bir sınır yoktur. Kocanın, mehir olmaya müsait olan ve gönül hoşluğu ile verebileceği her şey geçerlidir.  
   Mehir olarak verilen şey nakid para olabileceği gibi, değerli bir eşya, mal ve mülk de olabilir. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
    ''Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin.''120
    Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) evlenmek üzere olan bir erkeğe evleneceği kadına mehir vermesini emrederek şöyle buyurmuştur:
    ''Demirden bir yüzük de olsa ona ver.''121
    Mehir nikâh kıyılırken belirtilmemiş ve hiç konuşulmamış da olsa, kadın onu hak eder. Mehir vermek kocaya vazife olur. Mehir konusunda aşağıda biraz daha geniş bilgi verilecektir.  
    120-Nisâ, 4/4.
    121-Buhârî, Nikâh, 41 (nr. 4740).
      2. Nafaka
    Nikâh akdiyle koca, karısının geçimini temin etmekle yükümlü olur. Kadının nafakasını temin etmenin, kocanın yükümlülükleri arasında olduğu, Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle ifade edilmektedir:
    ''Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir.''122
   Şu âyet de nafakanın ölçüsünü vermektedir:
   ''Zengin olan durumuna göre ailesinin nafakasını versin. Eli dar olan fakir de Allah'ın kendisine verdiği ölçüde ailesinin ihtiyaçlarını görsün. Allah herkesi ancak verdiği kadarıyla mükellef tutar. Bilin ki Allah, her güçlükten sonra bir kolaylık yaratır.''123
   Kadının kocası üzerindeki haklarının neler olduğunu soran bir kişiye Peygamberimiz (s.a.v) şu cevabı vermiştir:
   ''Yediğinden ona da yedirirsin; kendin gibi ona da giydirirsin. Sakın yüzüne vurma. Ona, 'Allah seni rezil etsin' şeklinde hakaretler etme. Ona küseceksen evin içinde kalarak küs.'' 124
   Nafakanın içine temelde şu ihtiyaçlar girer:
   a) Yiyecek ve içecek.  
   b) Giyecek. Kadın için zaruri süs ve temizlik maddeleri de bu kısma girer.
   c) Oturulacak ev. Evin mülk olması şart değildir. Kira da olabilir.
   d) Tedavi ve ilâçlar.
   e) Kadının ihtiyacı varsa, erkeğin de gücü yetiyorsa hizmetçi.125  
   Günümüzde kadının ev işlerini görmede yardımcı olacak ev aletleri de bu kısma girer.  
   Evin temel ihtiyaçları, şahsa, yere, örfe ve iklime göre değişir.
   122-Bakara, 2/233.
   123-Talâk 65/7.
   124-Ebû Davud, Nikâh, 42 (nr. 1830); İbn Mâce, Nikâh, 3; Ahmed, Müsned, 4/446.  
   125-bk. Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, 1/286-287.
    3. Adalet
   Birden fazla kadınla evli olan erkek, eşlerine eşit muamelede bulunmakla yükümlü olur. Hz. Peygamber (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur:
   ''Bir erkeğin iki karısı olur da aralarında adaleti uygulamazsa, kıyamet gününde (vücudunun) bir tarafı çarpık olarak gelir.'' 126
   Tek evli olan erkek de hanımının haklarını korumada adaletli olmalıdır. Erkek kendi nefsini düşünüp hanımını ihmal etmemeli; yemede, giyimde, sevgide, temizlikte, davranışlarda kadının da kendisi gibi haklara sahip olduğunu bilmelidir.
   Aile reisi çocukları arasında da adaletli olmak zorundadır. Buradaki adalet, her şeyin eşit olması mânasında değildir. Bu, onların yaşlarına uygun olarak ihtiyaçlarını görmektir. Bu ihtiyaç sevgi, ilgi, ikram ve gerekli olan diğer görevlerdir.
   126-Ebû Davud, Nikâh, 39; Tirmizî, Nikâh, 41 (nr. 1060); İbn Mâce, Nikâh, 47; Ahmed, Müsned, 2/347.
    4. Cinsî Yönden Yararlanma İmkânı
   Nikâhı kıyılan bir karı-koca artık birbirlerine helâl olur. Biri diğerinin bütün vücuduna bakma, dokunma ve dinin müsaade ettiği şekilde cinsel ilişki ihtiyacını giderme hakkına sahiptir. Bundan kadın ve erkek kaçamaz. Uygun zaman ve aralıklarla bu hak yerine getirilmelidir. Bunun kendine özel usul ve âdâbı vardır; ileride yeri gelince bahsedilecektir.  
   Şunu hatırlatalım ki, cinsî ilişki yönünden birbirinin hakkını zayi eden, helâlini sevemeyen, sevmenin inceliklerini bilmeyen, aşkın edebini korumayan aileler ne yapsalar huzuru yakalayamazlar.  
   Bazıları takvâ adına ciddî hatalar yapmaktadır. Bu kimseler hanımına karşı nazik olmayı, tebessümü, şakalaşmayı erkekliğe, ciddîyete ve takvâya ters görmektedir. Halbuki takvâ, hakları güzelce korumak ve bu konuda Rahmet Peygamberi'ne (s.a.v) uymaktır. Müttaki ince ruhlu, güzel huylu, aşktan anlayan hak insanıdır.  
   İnsanın fıtratına konan sevgiyi tanımayan, onu yerinde kullanamayan, sevmesini bilmeyen, incelik ve nezaketle gönüle giremeyen, kısaca hakiki ve mecazi aşktan anlamayan kimse gerçek takvâ sahibi ve Allah dostu olamaz.  
    5. İtaat
   Nikâh akdi, itaati gerekli kılar. Bu akidle kurulan yuvada erkek aile reisi, kadın ise onun destekçisidir. Kadının bu reisin haram olmayan emir ve taleplerine gücü nisbetinde uyma görevi vardır. Bu emir ve isteklerin başında kocanın cinsel ihtiyacı gelir. Sonra namusunu ve edebini muhafaza, evini, malını ve çocuklarını koruma, izinsiz evden dışarı çıkmama, istenmeyen kimseleri eve almama gibi görevler gelir.  
   Bu itaate karşılık erkek de aynı hassasiyetle kadının cinsî ihtiyacını ve diğer haklarını korumakla görevlidir. Her halde itaati hak eden koca, yüce Allah'a itaat eden kocadır. Koca haktan sapar, harama dalar ve kadından yanlış işleri isterse, sözü dinlenmez.
    6. Nesep
   Nikâhla doğan çocuğun nesebi sabit olur. Cinsel ilişkiden sonra hamileliğin bilinen müddeti içerisinde doğan çocuk kocaya aittir. Bu süre en az altı aydır. Hadiste, ''Çocuk, döşek sahibinindir''127 buyrulmuştur.
   127-Buhârî, Büyû', 3 (nr. 1912).
     7. Miras
   Geçerli bir nikâhla evlenen eşler belli şartlar ve ölçüler çerçevesinde birbirlerine mirasçı olurlar. Ölüme kadar devam eden bir evlilikte, kadın erkeğin, erkek kadının malından tesbit edilen ölçülerde mirasçı olur. Kesin boşanma durumunda kadın kocanın, koca da karısının malındaki miras hakkını kaybeder.
    8. Oturacak Ev Temini
   Nikâh akdiyle birlikte kocaya düşen görevlerden biri de ailesinin oturacağı evi temin etmesidir. Bu yerin mülk olması şart değildir; kira da olabilir. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
   ''O kadınları gücünüzün yettiğini ölçüde kendi oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun.''128  
   Bu emir, boşanmış iddetini bekleyen kadınlar için verilmiştir. Onlar için böyle olunca, boşanmayıp yuva içinde olan kadınlar için öncelikle mesken ihtiyacı kocaya ait olmaktadır.
   Evlenen kadının da kocasının belirlediği veya ikisinin anlaşarak tesbit ettiği evde oturması gereklidir. Bu ev, normal oturma şartlarını taşımalıdır. Yıkılma tehlikesi olmamalı, sağlığa elverişli olmalı, içinde bir ev için gerekli olan zaruri ihtiyaç maddeleri bulunmalıdır. Evin ayrıca insanların oturduğu bir bölgede olması da lâzımdır.
   Kadın, kocasının yakın akrabaları ile aynı evde oturmak zorunda değildir. Özellikle evlenme yasağı olmayan kimselerle bir arada oturmaya karşı çıkabilir. Ancak edebe dikkat edilir, kadın da isteyerek onların hizmetlerini görürse, bu onun için bir fazilet ve sevap olur.
   Koca işi icabı evini değiştirdiği zaman, kadının ona tâbi olarak yeni eve taşınması gereklidir. Ancak yeni ev kadının sıhhati, dini ve emniyeti açısından ciddî tehlike taşırsa, kadın oraya gitmeyebilir.  
   Ev deyince komşu akla gelir. Kötü komşu insanın hem dinini hem dünyasını tehlikeye sokar. Koca bunları dikkate alarak ev seçmeli, hanımı kadar çocuklarının da dinini, terbiyesini, eğitimini, emniyetini ve sıhhatini düşünmelidir.
   128-Talâk 65/6.
  9. Mahremiyet
   Nikâh, mahremiyet oluşturur. Bu akidle erkek ve kadın için bazı evlenme yasakları meydana gelir. Buna ''sıhrî hısımlık'' denir.  
   Bir kadınla evlenen erkek, artık o kadının annesi ve nineleri ile evlenemez. Aynı şekilde evlendiği kadının önceki kocadan olan kızı veya torunları ile de evlenemez.  
   Kadın da evlendiği kocasının babası, dedeleri, oğul ve torunları ile evlenemez.
   Karı ve kocanın evliliği boşanma veya ölüm ile bitse bile bu yasaklar devam eder.
     10. Güzel Geçim
   Nikâhın kadın ve kocaya yüklediği bir görev de güzel geçimdir. Nikâhla kadın erkeğin özel himayesine ve emri altına girer; nefsini ona teslim eder. Fakat bu teslimiyet Allah içindir. Koca bu yetkiyi kötüye kullanamaz.  
   Kadın kocanın yanında yüce Allah'ın özel bir emanetidir; bu emanete nasıl sahip çıkılacağını yüce Allah bütün insanlığa öğretmiştir.  
   Emanetine Allah için sahip çıkanlar yüce Allah'ın huzuruna yüzleri ak olarak çıkacaktır. Bu emaneti nefsi için inciten, kıran ve zayi edenlerin hesabını yüce Allah görecektir.  
   Erkekle kadını nikâh ile birbirine helâl eden yüce Allah, evin reisliğini verdiği erkeğe şu emri de vermiştir:
   ''Onlarla güzel geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (kendilerine kötü muamele etmeyin ve hemen boşamaya kalkmayın). Şunu bilin ki, bazan siz bir şeyden hoşlanmazsınız fakat Allah onda pek çok hayır yaratır.''129
   Aynı şekilde kadın da kocasıyla güzel geçinmek ve yuva emanetini yüce Allah'ın istediği şekilde korumak zorundadır.  
   Kadın haddini aşınca kocanın uyarı, ikaz, engelleme ve terbiye hakkı vardır. Koca haddini aşınca da kadın uyarı, nasihat ve dua ile düzeltmeye çalışır; işi çözemezse hakeme ve hâkime gider.  
   129-Nisâ 4/19.
  Mürşid
  Google+'da paylaş!

  Dinen Nikah Nedir Nikahın Hükmü Nedir?

   ''Bir kadınla sadece güzelliği sebebiyle evlenmeyin; güzelliği onu şımartıp kötü duruma düşürebilir. Bir kadınla malı için de evlenmeyin; malı onu azdırabilir. Bir kadın ile ancak dinine bağlı güzel ahlâk sahibi olduğu için...

  Örtünme Emanettir

   Örtünme Emanettir   Her farz gibi örtü de yüce Allah'ın bir emanetidir. Kadın ve erkeğe örtüyü yüce Allah emanet etmiştir. Onu koruyanı Allah dünyada fitneden, âhirette ateşten korur....

  Kadının Kadınlara Göre Avreti

   Kadının  Kadınlara Göre Avreti Kadının kadına göre avreti, karşısındaki kadının müslüman yada gayri müslüm olmasına göre değişir....

  Muhatablara Göre Kadının Avreti

   Muhatablara Göre Kadının Avreti   Kadının, muhatap olduğu kimselere göre avret yeri değişiktir.  ...

  Niçin Dindar Bir Eş Seçmeli?

   Niçin Dindar  Bir Eş Seçmeli?   Din yüce Allah'ın terbiyesidir. Bu terbiyeden payını almayan kimsenin malı ve güzelliği mutluluk için yetmez. Hatta çoğu zaman mal ve güzellik âfet sebebi olur....

  Evlenilecek Erkekte Aranacak Özellikler

  Evlenilecek Erkekte Aranacak Özellikler   Kadında olduğu gibi evlenecek erkeklerde de aranacak özellikler, huylar ve hasletler vardır. Damat adayını önce aile reisi ve çevresi tanımalı, onun ahlâk, fıtrat, sıhhat ve iş...

  Evliliğin Kalp Hayatına Faydası

   Evliliğin Kalp Hayatına Faydası  ...

  Evlilikle kurulan yuvanın asıl amacı,

   Evlilikle kurulan yuvanın asıl amacı, Evlilikle kurulan yuvanın asıl amacı, ilâhî emre uyarak kulluk yapmaktır. Bu işin hedefi, yuva yükünü çekerek ve edebini koruyarak Allah rızâsına ermektir.  ...

  Kadın - Erkek Eşitliği Meselesi

   Kadın - Erkek Eşitliği Meselesi Erkek ve Kadının Eşit Olduğu Noktalar,  Erkek ve Kadın Arasındaki Farklılığın Hikmeti,  Kadınlara Has Durumlar,  İslâm'dan Önce Kadının Durumu,  ÜSTÜNLÜK KİMDE?...

  Kadın Ne İçin Yaratıldı?

   Kadın Ne İçin Yaratıldı?   Hakikat gözüyle bakıldığında kadın, dünyada denge için yaratılmıştır. Yüce Allah kadınla hayata, cemiyete, yuvaya ve özellikle erkeğe denge vermiştir....

  ×

  Bilgilendirme

  Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.
-->

Sitemizde Yayınlanan İçerikle ilgili Telif Hakkı İhlali Olduğunu Düşünürseniz. Hak Sahibinin Talebi Doğrultusunda Konu Yayından Kaldırılacaktır.
Etiket Bulutu


«    Aralık 2023    »
PtSaÇaPrCuCtPz
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır.Yasev Life, yasevlife@yandex.com